Home  » Legal disclaimer

Disclaimer website

Aquaplus NV is niet verantwoordelijk voor welke schadelijke gevolgen dan ook voortvloeiend uit het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de site, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. Aquaplus NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Aquaplus geeft echter geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Aquaplus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of producten. Dergelijk aanbod wordt uitsluitend gedaan door het opsturen vanuit Aquaplus van een voorstel van contract.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Aquaplus. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze site kunnen door Aquaplus  verwerkt worden voor onder meer het aanbieden van diensten, het beheer van bestanden, het berekenen van bijdragen en facturatie.  U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciŽle prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.  De informatie die Aquaplus verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische/Vlaamse recht waaraan zij onderworpen is.

Disclaimer e-mails

Een e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie.
De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail- bericht bent of indien u dit e-mail-bericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen.

Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigen niet noodzakelijk deze van de NV Aquaplus.

De NV Aquaplus kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.


Legal disclaimer
Legal disclaimer